ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ROODEN DAKBEDEKKINGEN B.V.
 
Artikel 1. DEFINITIES
1. De Rooden: De Rooden Dakbedekkingen B.V., gevestigd te Boxmeer, KvK nummer: 92129870;
2. Klant: degene met wie De Rooden een overeenkomst is aangegaan;
3. Partijen: De Rooden en klant samen;
4. Consument: de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Rooden.
2. De Rooden en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. De Rooden en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of derden uitdrukkelijk uit.
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door De Rooden, De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.derooden.nl, worden bij iedere offerte/opdrachtbevestiging overhandigd en worden op verzoek gratis toegezonden;
5. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door De Rooden niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door De Rooden is bevestigd;
6. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan De Rooden ter kennis heeft gebracht en De Rooden alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk aanvaard.
 
Artikel 3. OFFERTE en OVEREENKOMST
1. Ieder aanbod iedere offerte wordt geheel vrijblijvend gedaan en is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat. Het vrijblijvende aanbod of offerte dat door de Klant is aanvaard, kan door De Rooden na deze aanvaarding onverwijld, dat wil zeggen binnen vijf werkdagen na de aanvaarding, worden herroepen.
2. Een opdracht komt tot stand op het moment dat (1) de Klant een aanbod of offerte van De Rooden binnen de termijn als hiervoor bedoeld heeft aanvaard en het desbetreffende aanbod of offerte niet door De Rooden wordt herroepen of (2) op het moment dat De Rooden anderszins aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van een opdracht.
3, De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat De Rooden de uitvoering van de overeenkomst mag aanvangen, zodra de opdracht tot stand is gekomen, Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden De Rooden niet. Is aan de wederpartij een monster, model of af afbeelding getoond of versterkt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
5.  De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de Klant geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;
a. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen de Klant en De Rooden zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag;
b. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de Klant wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk. Het totaal aantal uren wordt naar boven afgerond tot hele uren en het afgeronde aantal uren wordt in rekening gebracht;
c. Op basis van nacalculatie: De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren, die naar boven worden afgerond tot hele uren. De gemaakte kosten van de materialen worden in rekening gebracht ter hoogte van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de desbetreffende materialen.;
6.  Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door De Rooden zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van De Rooden. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan De Rooden naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door De Rooden gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is De Rooden gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch rechtelijke vergoeding in rekening te brengen van minimaal €1.500,00.

Artikel 4. MEERWERK
1. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het gebruikelijke uurtarief van De Rooden naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. De kosten voor de materialen die gebruikt zijn ten behoeve van het meerwerk en onkosten die gemaakt zijn door het meerwerk zijn voor rekening van de Klant en worden eveneens naast de overeengekomen hoofdsom in rekening gebracht;
2. Indien sprake is van meerwerk, dan komen eventuele oorspronkelijk overeengekomen data van (op)levering te vervallen.
 
Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST                                                                                                         
1. De Rooden zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal De Rooden de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De Klant zorgt ervoor dat De Rooden tijdig kan beschikken over:                                                                                                                                                                                              
a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De Rooden aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend;
b. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werkklaar en schoon te zijn.;                                                                                                           
c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
Tevens dient de Klant ervoor te zorgen dat:
e. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;                                       
f. De aanwijzingen van De Rooden m.b.t. ingebruikname opgevolgd dienen te worden om krimpscheuren te voorkomen anders vervalt iedere vorm van garantie;
f. een tekening van kabels en leidingen;
2. Mocht De Rooden bij aankomst zijn werkzaamheden  niet kunnen uitvoeren omdat de werklocatie om welke reden dan ook onvoldoende toegankelijk of werkklaar is, dan is de Klant de door De Rooden gemaakte onkosten verschuldigd en een vergoeding gelijk aan het overeengekomen, dan wel bij gebrek daaraan het gebruikelijke, uurtarief van De Rooden berekend over één dagdeel dat zij anders werkzaam zou zijn geweest.  
3..De door De Rooden benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Klant;                                                                                                                           
4. Indien tijdens de montage blijkt dat er constructieve elementen zijn – die tijdens het inmeten niet gezien konden worden door bijvoorbeeld aftimmeringen – en die op de dag van montage niet verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld: stalen constructies, (water)leidingen, elektra, asbest) en vervangen worden door een constructief correcte oplossing worden de kosten die nodig zijn dit alsnog te herstellen doorberekend aan de Klant;                                                                                                                                     
5. De Rooden heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden;
6. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan De Rooden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Rooden worden verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Rooden verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Rooden is niet aansprakelijk voor fouten in de door de Klant aangereikte gegevens en bescheiden en fouten die daaruit voortspruiten;                                                                                                                                                                                  
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Rooden de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de Klant is De Rooden tevens gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden op te schorten;                                                                                                                                                                 
8. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave van de maatvoering door of namens de Klant, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat de verschuldigdheid van de kosten van deze materialen alsmede de montagekosten onverlet;                                                        
9. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de Klant zorg dragen voor afvoer;
10. De Rooden zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van het op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening. Werkzame personen van De Rooden mogen op het dak stoken waarbij de nodige voorzorgs- en Veiligheidsmaatregelen door de Klant zijn getroffen. Alle extra kosten voor het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen, komen ten laste van de Klant;                                                                                                                                                     
11. Wanneer na demontage blijkt dat (delen van) het dak of de constructie rot zijn (onvoorziene omstandigheid), dan is de vervanging of het herstel van deze rotte delen niet in de opdracht begrepen. De Rooden kan in dat geval een aanbod doen om de reparaties tegen meerkosten uit te (laten) voeren. Indien de Klant in dat geval geen verdere opdracht verstrekt om de rotte delen te vervangen of te herstellen, is de klant zich ervan bewust dat De Rooden de aan haar verstrekte opdracht niet kan voltooien en is de klant de vergoeding voor de reeds gemaakte kosten van de materialen en reeds verrichte werkzaamheden onverminderd verschuldigd;                                                                           
12. Tijdens de werkzaamheden kunnen grote hoeveelheden stof vrijkomen in de omgeving van het dak. De Rooden is niet gehouden tot enig herstel/schoonmaak of vergoeding van enige schade als gevolg van het vrijgekomen stof.
 
Artikel 6. (OP)LEVERTIJD                                                                                                                           
1. Indien in de opdrachtbevestiging of offerte of anderszins een datum van (op)levering staat vermeld, dan heeft dit niet te gelden als fatale (op)levertermijn. De genoemde datum is slechts indicatief en een verwachte schatting van wanneer de (op)levering plaats zal vinden, de Klant kan aan deze datum geen rechten ontlenen.
 
Artikel 7. PRIJZEN en BETALING                                                                                                                                           
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die De Rooden in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld;
2. Het materiaal is in de offerte of aanbieding vermeld tegen de op dat moment geldende dagprijs. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, zijn verhoogd, dan is De Rooden gerechtigd deze prijsverhoging door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 20% geven Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft Klant geen recht op vergoeding van enigerlei schade;                                                                                                                                                   
3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders staat vermeld. De termijn heeft te gelden als fatale betalingstermijn. Na het uitblijven van volledige betaling binnen deze termijn, is de klant in verzuim en is de Klant over het verschuldigde bedrag een samengestelde contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand. De Rooden mag ervoor kiezen om een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke (handels)rente;
4. De Rooden is gerechtigd een voorschot te verlangen en de aanvang van haar werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan. Ten aanzien van een consument is De Rooden slechts gerechtigd om een voorschot van maximaal 50 % van de totaalbedrag te verlangen.
 
Artikel 8. ANNULERING                                                                                                                                                             
1. De Consument heeft het recht de opdracht binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen te annuleren, daarna kan de opdracht niet meer worden geannuleerd of ingetrokken. Het hiervoor bedoelde recht geldt niet indien de consument De Rooden heeft verzocht om hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Het in deze bepaling genoemde recht van de consument geldt eveneens niet indien de overeenkomst door De Rooden al is nagekomen, de consument verklaart bij deze uitdrukkelijk afstand te doen van zijn recht op annulering zodra de overeenkomst door De Rooden al is nagekomen.
2.Indien de Consument gebruikt maakt van zijn recht annulering en er reeds materialen zijn geleverd aan de consument, dan dient hij deze onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering aan De Rooden terug te leveren, de kosten van deze teruglevering zijn voor rekening van de consument.
3. Indien de overeenkomst mede behelst dat De Rooden speciaal op maat gemaakt materiaal dient te leveren en De Rooden reeds met het vervaardigen van dat materiaal is aangevangen, dan kan dit deel van de overeenkomst niet worden geannuleerd. De consument blijft zodoende de kosten van het materiaal en het vervaardigen van het materiaal verschuldigd, ook na annulering.
4. De Klant, niet zijnde consument, is niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren of de opdracht in te trekken. 
 
Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD                                                                                                                               
1. Alle door De Rooden geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van De Rooden totdat de Klant alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;                                                                                                                                   
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht De Rooden Bedrijf zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 4. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;                                                                                                                               
5. Voor het geval dat De Rooden haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan De Rooden of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Rooden zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 
Artikel 10.  GARANTIE                                                                                                                                     
1. De Rooden garandeert dat voor alle door hem geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant/leverancier. De Rooden garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;                     
2. Geeft een fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door De Rooden eveneens geen garantie verstrekt. Door De Rooden wordt uitdrukkelijk geen langere garantie verstrekt op de geleverde materialen, dan de fabrieksgarantie.
3. Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de fabrieksgarantie te vervallen;
4. De Rooden staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden, op de uitgevoerde werkzaamheden wordt 10 jaar garantie verleend met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald;
5. De klant is zich ervan bewust dat de door De Rooden in het kader van de overeenkomst vervaardigde (delen van) dakconstructies of andere constructies jaarlijks onderhoud behoeven. De Rooden biedt haar klanten onderhoudscontracten aan, op grond waarvan De Rooden het dak van jaarlijks onderhoud voorziet. De Rooden biedt geen garantie op constructies die niet door haar zijn onderhouden en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan een door De Rooden vervaardigde constructie of deel van de constructie die niet door De Rooden is onderhouden.                                                                                                                                                                   
6. De Rooden is eveneens niet aansprakelijk voor schade indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van het werk, onjuiste behandeling van het werk en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen. Indien voornoemde het geval is, vervalt te garantie.
7. De garantie vervalt indien de klant materialen aan of in de dakconstructies bevestigt of laat bevestigen of op de dakconstructie plaatst of laat plaatsen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke. De garantie vervalt eveneens indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in de dakconstructie, zoals bijvoorbeeld ingeval de klant een dakraam in de dakconstructie plaatst of laat plaatsen.
7. Wanneer de Klant materialen ter beschikking (kit, stopverf, enzovoort) stelt of De Rooden op verzoek van de Klant met gebruikte materialen werkt, wordt geen garantie verstrekt. De Klant is bij deze gewaarschuwd dat het gebruik van door de Klant ter beschikking gestelde materialen het resultaat van de opdracht negatief kan beïnvloeden.
 
Artikel 11. OPLEVERING EN RECLAMATIES
1. De Klant dient de verrichtte werkzaamheden van De Rooden  binnen 8 dagen na voltooiing te keuren en eventuele klachten en gebreken dienen binnen deze termijn te melden aan De Rooden. Indien er binnen deze termijn geen klachten zijn ontvangen of anderszins gebreken zijn gemeld, dan wordt de Klant geacht de verrichte werkzaamheden te hebben aanvaard en wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
2. Gebreken die de Klant pas redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken na de oplevering, dienen eveneens binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek te worden gemeld aan De Rooden, bij gebreke waarvan De Rooden niet aansprakelijk is voor het gebrek.
3.  Klachten en meldingen van gebreken dienen een zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden, zodat De Rooden in staat is adequaat te reageren. De Rooden zal de Klant binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;                                                                                                                                                 
4. De navolgende gevallen worden uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, niet als gebrek beschouwd:
- Indien een steiger wordt met bevestigingsmaterialen bevestigd aan de gevel van het gebouw van de Klant waardoor gaten ontstaan welke later weer worden opgevuld. Het risico van deze bevestigingen en de beschadiging aan het gebouw komen voor rekening van de Klant;
- sprake is van verzakte gordingen of dakplaten die reeds in de onderconstructie aanwezig waren en De Rooden de kwaliteit van een constructie/dak (daarom) heeft afgekeurd, maar de Klant desondanks de opdracht heeft verstrekt. De verzakte gordingen of dakplaten blijven in dat geval ook na het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking zichtbaar, In dat geval staat De Rooden ook niet in voor de effenheid van het dak;
- haarscheuren ontstaan door spanningsverschillen;
- er schade ontstaat terwijl De Rooden de kwaliteit van een constructie/dak heeft afgekeurd en de Klant desondanks de opdracht heeft verstrekt;
- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
- de geleverde zaken op verzoek van de Klant of door de klant voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd door de klant;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Klant of doordat Klant in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van De Rooden;
- zonder schriftelijke toestemming van De Rooden door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
- wanneer de Klant een bouwtekening heeft aangeleverd en het gebrek voortspruit uit de constructie en/of samenstelling van de bouwtekening;
De Rooden is dan ook niet aansprakelijk indien een van deze gevallen zich voordoet.
4. Iedere rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk vervalt door verloop van één jaar nadat de Klant ter zake heeft geprotesteerd.
 
Artikel 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING                                                                                                                     
1. De Rooden is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of
schadevergoeding), indien:                                                                                             
- Klant in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;
- het bedrijf van Klant wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van de Klant beslag wordt gelegd. De Rooden hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan de Klant en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert de Klant direct in verzuim;
2. Voorts is De Rooden bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Rooden op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien De Rooden de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. De Rooden behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID                                                                                                                                       
1. De Rooden is jegens de klant, niet zijnde consument, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen), tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid;
2. De Rooden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van De Rooden voor een beroepsfout waardoor de Klant (directe) schade lijdt, is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van De Rooden in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van De Rooden om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid van de Rooden, jegens de Klant niet zijnde consument, beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;                                                                           
4. Indien het werk gebreken vertoont waarvoor De Rooden aansprakelijk is, dan dient de Klant De Rooden schriftelijk in de gelegenheid te stellen om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. Een termijn, korter dan één maand wordt in ieder geval niet als redelijke termijn beschouwd, tenzij het gemelde gebrek aan het normale gebruik van het gebouw waarin het werk is opgeleverd, in de weg staat. Indien De Rooden voornoemde gelegenheid niet is geboden, is zij in geen geval gehouden enige schade te vergoeden;
5. De Rooden is jegens de Klant, niet zijnde consument, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;                                                                                             
6. De Rooden is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die mochten ontstaan en mede het gevolg zijn van:
- schending van octrooien, licenties, andere industriële / intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;                                                                                                                                                                         
- beschadigingen ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastend ongedierte en dergelijke;
- achteraf gebleken bouwkundige gebreken aan de onderconstructie of omringende constructie waardoor schade zoals inwatering, vocht, oneffenheid van de onderconstructie, etc. ontstaat.
 
Artikel 14. OVERMACHT                                                                                                                                                         
1. Ingeval van overmacht is De Rooden gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;                                                                                                                       
2. Onder “overmacht” aan de zijde van De Rooden wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee De Rooden tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de Klant kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij De Rooden, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant, dan wel het ontbreken van medewerking door de Klant, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;                                                                                                       
3. De Rooden kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de Klant de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan De Rooden.
 
Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS en PRIVACYBELEID                                                                   
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. De Rooden verleent medewerking aan de Klant of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die De Rooden wettelijk verplicht is te bewaren. De Rooden is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
4. De verzameling van (persoons)gegevens van de Klant, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door De Rooden wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. De Rooden is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor; - het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van De Rooden. De Rooden mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
5. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.
6.De Klant verleent De Rooden toestemming om foto’s te maken van het dak en het gebouw van het dak voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.
7.De Klant verleent De Rooden toestemming om beeldmateriaal van de opgeleverde dak(bedekkings)constructie te maken en deze voor marketing doeleinden te publiceren op de website van De Rooden.
 
Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID                                                                                                                               
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de Klant niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 
Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER                                         
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Rooden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 
2. Partijen verklaren de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen, ook indien de Klant in het buitenland gevestigd of woonachtig is en ook indien de opdracht overwegend in het buitenland wordt uitgevoerd. Indien De Rooden jegens een consument schriftelijk een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de consument echter gedurende een maand het recht om voor de beslechting van het geschil door een volgens de wet bevoegde rechter te kiezen, na deze periode van een maand vervalt dit recht.